Issue of series E1 bonds

Zarząd CAVATINA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji obligacji serii E1 oraz o dokonaniu w dniu 22 czerwca 2021 r. przydziału 20.500 (dwadzieścia tysięcy pięćset) obligacji o łącznej wartości nominalnej 20.500.000,00 PLN (dwadzieścia milionów pięćset tysięcy złotych) („Obligacje”).
Obligacje zostały w dniu 22 czerwca 2021 r. wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. z dniem rejestracji Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.. Jednocześnie Spółka niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje podsumowujące subskrypcję Obligacji Serii E1:
1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 28 maja 2021 r., a zakończenie w dniu 11 czerwca 2021 r.;
2. data przydziału instrumentów finansowych: 22 czerwca 2021 r.;
3. liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: subskrypcją było objętych 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji serii E1;
4. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: nie dotyczy;
5. liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: przydzielono warunkowo 20.500 (dwadzieścia tysięcy pięćset) sztuk Obligacji;
6. cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): cena, po jakiej nabywano Obligacje wynosiła 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) za jedną Obligację serii E1 i była równa wartości nominalnej jednej Obligacji;
7. wartość nominalna instrumentów finansowych: 20.500.000,00 PLN (dwadzieścia milionów pięćset tysięcy złotych);
8. liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: 66 podmiotów;
9. liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 66 podmiotów;
10. informacje czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Emitent przydzielił 1.142 (jeden tysiąc sto czterdzieści dwie) Obligacje na rzecz Michael / Ström Dom Maklerski S.A. (Autoryzowany Doradca);
11. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie dotyczy;
12. łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty (i) przygotowania i przeprowadzenia oferty, (ii) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, (iii) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, (iv) promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: łączne koszty emisji wyniosły 598.295,00 PLN (pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych), na które składają się koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, w tym dokumentu informacyjnego. Koszty emisji zostały aktywowane jako rozliczenia międzyokresowe czynne i będą rozliczane przez cały okres życia Obligacji. Prezentacyjnie rozliczenia te korygują in minus saldo zadłużenia z tytułu Obligacji (zastosowanie uproszczonej metody skorygowanej ceny nabycia).

Podstawa prawna:

§10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”

Podpisał:

Rafał Malarz- Prezes Zarządu Cavatina Holding S.A.

Wyniki wyszukiwania