Obtaining access to the EIB

Zarząd CAVATINA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, że w dniu 4 stycznia 2021 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) i od tego dnia Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna:

§ 10 Załącznika do uchwały nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. z późn. zm. „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego”.

Podpisał:

Rafał Malarz
Wiceprezes Zarządu

Wyniki wyszukiwania