Appointment of a member of the Management Board of Cavatina Holding S.A.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”; „Emitent”) informuje, że na podstawie Uchwały Nr 4/01/2022 powziętej w dniu 31 stycznia br., Rada Nadzorcza Emitenta z dniem 1 lutego 2022 r. powołała Pana Szymona Będkowskiego w skład Zarządu Spółki i powierzyła mu pełnienie funkcji Członka Zarządu odpowiedzialnego głównie za zarządzanie procesami nabywania nieruchomości oraz komercjalizacji powierzchni. Wspólna kadencja członków Zarządu Emitenta upływa z dniem 19 lipca 2022 roku. Pan Szymon Będkowski pełni dodatkowe funkcje:

  • (i) od lutego 2019 roku, jako Członek Zarządu Spółki Quickwork sp. z o.o. oraz
  • (ii) od listopada 2020 roku, jako Członek Zarządu Spółki Cavatina Office sp. z o.o. Wskazana działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna wobec działalności Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Szymon Będkowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Szymon Będkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Życiorys i opis kariery zawodowej Pana Szymona Będkowskiego znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 10 w zw. z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Wyniki wyszukiwania