Assimilation of series C shares with shares of the Company traded on the stock exchange and introduction of series C shares to stock exchange trading.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”, “Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2022 z dnia 20 maja 2022 r., informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wydaniu w dniu 23 maja 2022 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (“KDPW”) oświadczenia nr 447/2022 zgodnie z którym KDPW postanowiło dokonać asymilacji 527.836 (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 13 zł (trzynaście złotych) każda, oznaczonych przez KDPW kodem “PLCVNTH00073” (“Akcje”), z pozostałymi akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem “PLCVTNH00040”, w dniu 26 maja 2022 r. Tym samym spełnił się warunek, o którym mowa w uchwale nr 465/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A (“GPW”) w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki. W związku z tym Akcje zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW w dniu 26 maja 2022 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Wyniki wyszukiwania