Conclusion of a significant loan agreement by the Issuer and granting of a significant guarantee by the Issuer’s affiliated companies

Zarząd CAVATINA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent) informuje, że w dniu 11 marca 2021 roku Emitent (Kredytobiorca) zawarł z bankiem AION S.A., spółką akcyjną (société anonyme) zawiązaną zgodnie z prawem belgijskim, z siedzibą pod adresem Rue de la Loi, 34-1040 Bruksela (Kredytodawca), umowę kredytu na następujących podstawowych warunkach:

Kwota kredytu: maksymalnie do 13.250.000,00 EUR

Cel kredytu: na działalności bieżącą lub statutową Kredytobiorcy.

Spłata kredytu: po okresie karencji 12 m-cy, w równych 22 ratach kapitałowo-odsetkowych w
wysokości 550.000,00 EUR zgodnie z harmonogramem spłat oraz płatność balonowa w wysokości różnicy pomiędzy kwotą wykorzystania kredytu i sumy spłat dokonanych.

Stopa oprocentowania kredytu w skali roku: EURIBOR 3M oraz marża.

Zabezpieczenie wierzytelności z kredytu:

  • Hipoteka umowną na nieruchomości, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Dworkowej 2, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia, do kwoty stanowiącej 150,00% kwoty całkowitego zaangażowania dla kredytu, przy czym hipoteka ta może zostać zastąpiona hipoteką alternatywną z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na innej nieruchomości, która zostanie zaakceptowana przez Kredytodawcę;
  • Cesja praw z polis ubezpieczeniowych dotyczących nieruchomości, o których mowa powyżej;
  • Zastaw rejestrowy i zastaw finansowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na wszystkich wierzytelnościach ze wszystkich rachunków Kredytobiorcy prowadzonych przez Kredytodawcę;
  • Oświadczenia o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy i każdego z poręczycieli, o których mowa poniżej, w trybie określonym w artykule 777 § 1 punkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego do kwoty stanowiącej 150,00% kwoty całkowitego zaangażowania Kredytodawcy;
  • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Cavatina SPV 3 sp. z o.o. w trybie określonym w artykule 777 § 1 punkt 6 Kodeksu Postępowania Cywilnego do kwoty stanowiącej 150,00% kwoty całkowitego zaangażowania Kredytodawcy (przy czym w przypadku alternatywnej hipoteki stosowne oświadczenie zobowiązany będzie złożyć właściciel innej nieruchomości zaakceptowanej przez Kredytodawcę);
  • Poręczeniami, o których mowa poniżej.

Poza tym umowa kredytu zawiera inne postanowienia standardowe dla umów takiego rodzaju.

Ponadto, Emitent informuję o udzieleniu przez spółkę zależną od Emitenta, tj. Cavatina SPV 3 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz odrębnie przez spółkę Cavatina sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie poręczeń za zobowiązania Kredytobiorcy wobec Kredytodawcy wynikających z opisanego powyżej kredytu łącznie w maksymalnej kwocie 19.875.000 EUR.

Zarząd Emitenta wskazuje, iż uznał ww. informację za informację poufną, w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 MAR z uwagi na fakt, iż kwota zobowiązania Emitenta (Kredytobiorcy) i Poręczycieli, przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

Podpisał:

Rafał Malarz
Prezes Zarządu

Wyniki wyszukiwania