Conditional admission of series P2022B bonds to trading on the Warsaw stock exchange

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 30/2022 z dnia 02 czerwca 2022 r. oraz raportu bieżącego Spółki nr 32/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r., niniejszym informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 r. GPW podjęła uchwałę o dopuszczeniu do 40.000 (czterdziestu tysięcy) emitowanych przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii P2022B o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej do 40.000.000 PLN (czterdziestu milionów złotych), dla których został nadany kod ISIN PLCVTNH00099 (“Obligacje”) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW – z dniem rejestracji Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (“KDPW”).

Spółka przewiduje, że rejestracja Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w dniu 30 czerwca 2022 r.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 17 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wyniki wyszukiwania