Conditional admission of series P2022D bonds to trading on the Warsaw stock exchange

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 51/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. i raportu bieżącego Spółki nr 52/2022 z dnia 14 listopada 2022 r., niniejszym informuje, że w dniu 16 listopada 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę o dopuszczeniu do 16.738 (szesnastu tysięcy siedmiuset trzydziestu ośmiu) emitowanych przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii P2022D o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej do 16.738.000 PLN (szesnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych), dla których został nadany kod ISIN PLCVTNH00115 (“Obligacje”) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW z dniem rejestracji Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (“KDPW”).

Spółka przewiduje, że rejestracja Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w dniu 17 listopada 2022 r.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 17 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wyniki wyszukiwania