Conditional allocation of series P2022B bonds

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 30/2022 z dnia 02 czerwca 2022 r. oraz raportu bieżącego Spółki nr 32/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r., informuje, że w dniu 27 czerwca 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o warunkowym przydziale 40.000 (czterdziestu tysięcy) zabezpieczonych, oprocentowanych, obligacji zwykłych na okaziciela serii P2022B o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 40.000.000 PLN (czterdzieści milionów złotych) (“Obligacje”). Warunkowy przydział Obligacji został przez Zarząd Spółki dokonany zgodnie z listą wstępnej alokacji ustaloną przez Michael / Ström / Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, który w odniesieniu do Obligacji pełni funkcję m.in. organizatora emisji i oferującego. Łączna liczba Obligacji, na które złożono zapisy wyniosła 63.411 (sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta jedenaście), a zatem średnia stopa redukcji wyniosła 36,92%.

Przydział Obligacji przez Zarząd Spółki nastąpił pod warunkiem zawieszającym zarejestrowania przydzielonych Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Ostateczna liczba Obligacji przydzielonych Inwestorom będzie wynikać z zarejestrowania Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., na podstawie stosownych instrukcji rozrachunku.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu oferty Obligacji zostaną przez Spółkę podane do publicznej wiadomości odrębnym raportem bieżącym.

Wyniki wyszukiwania