Conditional allotment of series P2022D bonds

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 50/2022 z dnia 20 października 2022 r., informuje, że w dniu 14 listopada 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o warunkowym przydziale 16.738 (szesnastu tysięcy siedmiuset trzydziestu ośmiu) zabezpieczonych, oprocentowanych, obligacji zwykłych na okaziciela serii P2022D o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 16.738.000 PLN (szesnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych) (“Obligacje”). Warunkowy przydział Obligacji został przez Zarząd Spółki dokonany zgodnie z listą wstępnej alokacji ustaloną przez Michael / Ström / Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, który w odniesieniu do Obligacji pełni funkcję m.in. organizatora emisji i oferującego.

Przydział Obligacji przez Zarząd Spółki nastąpił pod warunkiem zawieszającym zarejestrowania przydzielonych Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Ostateczna liczba Obligacji przydzielonych Inwestorom będzie wynikać z zarejestrowania Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., na podstawie stosownych instrukcji rozrachunku.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu oferty Obligacji zostaną przez Spółkę podane do publicznej wiadomości odrębnym raportem bieżącym.

Wyniki wyszukiwania