Conditional registration of series P2022C bonds with the National Depository for Securities

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 30/2022 z dnia 02 czerwca 2022 r., niniejszym informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych do 40.000 (czterdziestu tysięcy) emitowanych przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii P2022B o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej do 40.000.000 PLN (czterdziestu milionów złotych), dla których został nadany kod ISIN PLCVTNH00099 („Obligacje”). Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod warunkiem ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wyniki wyszukiwania