Correction of current report No. 6/2022 regarding issuance of shares under conditional share capital increase.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”) informuje, że w przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 25 stycznia 2022 raporcie bieżącym nr 6/2022, dotyczącym wydania akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (“Raport”) doszło do oczywistej omyłki pisarskiej, polegającej na błędnym wskazaniu wysokości kapitału zakładowego Spółki po wydaniu akcji serii C w wysokości 330.862.194 zł zamiast 330.538.442 zł.

W związku z tym, Spółka dokonuje korekty Raportu poprzez zastąpienie niewłaściwej wysokości kapitału zakładowego Spółki poprawną wysokością.

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian, stanowiąc załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Wyniki wyszukiwania