Court registration of an amendment to the Company’s Articles of Association and a change in the amount of share capital in connection with the issuance of series B shares

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie “Emitent”, “Spółka”, informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmian Statutu Spółki. Zmianie uległ art. 6 ust. 1 Statutu Spółki “Zmiana Statutu”.

Zmiana Statutu dokonana została na podstawie:

i Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii B i praw do akcji serii B oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym,

ii oświadczenia Zarządu Spółki z dnia 15 lipca 2021 r. złożonego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreślającego wysokość kapitału zakładowego.

Treść zmienionego postanowienia Statutu, Zarząd przekazuje w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

W związku z dokonaniem Zmiany Statutu, Emitent jednocześnie informuje, że z dniem 30 lipca 2021 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 226.176.574,00 zł, o kwotę 97.500.000 zł, do kwoty 323.676.574,00 zł, poprzez emisję 7.500.000 akcji serii B Spółki. Aktualna wysokość kapitału zakładowego wynosi zatem 323.676.574,00 zł, a struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco:

1.17.398.198 siedemnaście milinów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2.7.500.000 siedem milionów pięćset tysięcy akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Ogólna liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi zatem: 24.898.198.
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 13 zł.

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany Statutu Spółki, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym zostanie opublikowany niezwłocznie po jego przyjęciu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Załączniki

Wyniki wyszukiwania