Determination of the first day of listing of P2022B series bonds on the Warsaw stock exchange

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 38/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., niniejszym informuje, że zgodnie z uchwałą nr 660/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“GPW”) z dnia 01 lipca 2022 r., pierwszy dzień notowania wyemitowanych przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii P2022B na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW został ustalony na dzień 05 lipca 2022 r.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 17 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wyniki wyszukiwania