Determination of the first day of listing of P2022C series bonds on the regulated market

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie “Spółka”, w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 45/2022 z dnia 20 lipca 2022 r., niniejszym informuje, że zgodnie z uchwałą nr 703/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. “GPW” z dnia 21 lipca 2022 r., pierwszy dzień notowania wyemitowanych przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii P2022C na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW został ustalony na dzień 25 lipca 2022 r.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 17 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wyniki wyszukiwania