Determination of the last day of PDA listing. Introduction of series A and B shares of the Issuer to stock exchange trading

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie (“Emitent”, “Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wydaniu w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 9 sierpnia 2021 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“GPW”):

  • uchwały Nr 788/2021 (“Uchwała 1”) w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowań na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki (“PDA”),
  • uchwały Nr 789/2021 (“Uchwała 2”) w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B Spółki.

Zgodnie z Uchwałą 1, Zarząd GPW na podstawie § 17 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP wyznaczył na 10 sierpnia 2021 r. dzień ostatniego notowania 7.500.000 PDA oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem “PLCVTNH00057”.

Zgodnie z Uchwałą 2, Zarząd GPW na podstawie § 36, § 37, § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz §2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, postanowił wprowadzić z dniem 11 sierpnia 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 17.398.198 akcji serii A (“Akcje serii A”) i 7.500.000 akcji serii B Spółki (“Akcje serii B”). Akcje serii B Spółki zostaną wprowadzone do obrotu pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 11 sierpnia 2021 r. rejestracji Akcji serii B i oznaczenia ich kodem ISIN “PLCVTNH00040”.

Akcje serii A i Akcje serii B Spółki notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą “CAVATINA” i oznaczeniem “CAV”.

Szczegółowa podstawa prawna:

  • 17 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Wyniki wyszukiwania