Final cost of issuance of ordinary bearer shares of series B

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), przekazuje poniżej informacje na temat ostatecznej wysokości kosztów emisji 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B („Akcje Oferowane”), które zostały zaoferowane w ramach subskrypcji otwartej, w drodze oferty publicznej, w oparciu o prospekt zatwierdzony w dniu 30 czerwca 2021 r. „Oferta”, której podsumowanie zostało opisane w raporcie bieżącym nr 11 z dnia 28 lipca 2021 roku.
Spółka po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty informuje, że łączna wysokość ostatecznych kosztów przeprowadzonej Oferty wyniosła 7 232 921,06 zł (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden złoty i sześć groszy) w tym z tytułu:
a) przygotowania i przeprowadzenia Oferty – 4 563 457,79 zł (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy)
b) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 1 262 176,10 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych i dziesięć groszy)
c) promocji oferty – 725 284,51 zł (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt jeden groszy)
d) opłat i podatków – 682 002,66 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwa złote i sześćdziesiąt sześć groszy)

Średni koszt przeprowadzenia Oferty przypadający na jedną Akcję Oferowaną wyniósł 0,96 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć groszy).

Zgodnie z postanowieniami MSR 1 rozliczenie kosztów emisji akcji serii B w księgach rachunkowych odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki ceny emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną, odniesioną na kapitał zapasowy Spółki.

Wyniki wyszukiwania