Information on registration of amendments to the Articles of Association of the Company

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 14 lipca 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych w związku z podjęciem uchwały nr 17/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki (“Uchwała”).

Na podstawie Uchwały dokonano zmiany art. 6 ust. 1 Statutu Spółki, w celu dostosowania jego brzmienia do zmiany wysokości kapitału zakładowego wynikających z objęcia akcji serii C emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Po zmianie art. 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następującą treść:

“Kapitał zakładowy Spółki wynosi 330.538.442,00 zł (trzysta trzydzieści milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote) i dzieli się na 25.426.034 (dwadzieścia pięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy trzydzieści cztery) akcji o wartości nominalnej 13,00 zł (trzynaście złotych) każda, w tym:
– 17.398.198 (siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 13,00 zł (trzynaście złotych) każda,
– 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 13,00 zł (trzynaście złotych) każda,
– 527.836 (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 13,00 zł (trzynaście złotych) każda.”

Ponadto, na podstawie Uchwały dokonano zmiany zasad reprezentacji Spółki poprzez dokonanie następujących zmian.

Treść art. 18 ust. 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

“W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w jej imieniu upoważniony jest członek Zarządu samodzielnie”
Zastąpiono następującą treścią:
“Każdy członek Zarządu jest upoważniony do samodzielnego reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w jej imieniu.”
Uchylono art. 18 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
“”W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń woli w jej imieniu upoważnieni są:
1) Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu samodzielnie;
2) członek Zarządu albo prokurent działający łącznie z Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu.”

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane na mocy Uchwały.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wyniki wyszukiwania