NDS statement on registration of series B shares

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie (“Emitent”, “Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wydaniu w dniu dzisiejszym, tj. dnia 6 sierpnia 2021 r. Oświadczenia nr 998/2021 Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (“KDPW”) w sprawie zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 13,00 złotych każda, oznaczonych kodem ISIN PLCVTNH00040, pod warunkiem wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki.

Rejestracja nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji oznaczonych kodem PLCVTNH00057, w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku regulowanym wszystkich innych akcji Emitenta rejestrowanych pod kodem ISIN PLCVTNH00040, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Informacja o zarejestrowaniu akcji serii B Spółki zostanie przekazana w formie raportu bieżącego po otrzymaniu komunikatu operacyjnego KDPW.

Szczegółowa podstawa prawna:

  • 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wyniki wyszukiwania