Publication dates of periodic reports in 2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2021 r.:
Skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2021 r. – w dniu 29.09.2021 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – w dniu 29.11.2021 r.

Zgodnie z § 62 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), Emitent informuje, że w raportach skonsolidowanych: kwartalnym i półrocznym, zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Wyniki wyszukiwania