Publication dates of periodic reports in 2022

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku:
1. Raporty roczne za 2021 rok:
– Jednostkowy raport roczny Emitenta – 31 marca 2022 roku (czwartek).
– Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Emitenta – 31 marca 2022 roku (czwartek).
2. Skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej Emitenta:
– za I półrocze 2022 roku – 26 września 2022 roku (poniedziałek).
3. Skonsolidowane raporty kwartalne grupy kapitałowej Emitenta:
– za I kwartał 2022 roku – 30 maja 2022 roku (poniedziałek).
– za III kwartał 2022 roku – 28 listopada 2022 roku (poniedziałek).
Informacje o ewentualnych zmianach wyżej wskazanych terminów będą przekazywane w formie raportów bieżących.

Stosownie do § 62 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz.
757).

Wyniki wyszukiwania