Registration of series A shares of the Issuer in the NDS – issuance of an announcement by the NDS

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie _”Emitent”, “Spółka”_, informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wydaniu przez Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. _”KDPW”_ komunikatu informującego o tym, że w dniu dzisiejszym nastąpi rejestracja w KDPW 17.398.198 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki _”Akcje”_ oznaczonych kodem ISIN “PLCVTNH00040”, zgodnie z oświadczeniem KDPW nr 937/2021 z dnia 20 lipca 2021 r.

Szczegółowa podstawa prawna:

  • 17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Wyniki wyszukiwania