Admission of shares and PDA to trading. Introduction of the PDA to trading and designation of the first day of trading. Registration of the Rights to Shares with the NDS

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje o podjęciu, w dniu 20 lipca 2021 roku, przez zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 13,00: (i) 17.398.198 serii A i (ii) 7.500.000 serii B oraz (iii) 7.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki („PDA”).

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii A i B następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii B.
Zarząd Spółki informuje również o podjęciu przez zarząd GPW uchwały z dnia 21 lipca 2021 r. o wprowadzeniu PDA do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 23 lipca 2021 r., pod warunkiem rejestracji PDA najpóźniej w dniu 23 lipca 2021 r. przez KDPW w depozycie papierów wartościowych i oznaczenia ich kodem „PLCVTNH00057”. Zarząd GPW postanowił notować PDA w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „CAVATINA-PDA” i oznaczeniem „CAVA”.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o komunikacie KDPW zgodnie z którym PDA zostaną zarejestrowane w KDPW z dniem 22 lipca 2021 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

§ 17 ust. 1 pkt 2) i pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisał:

Rafał Malarz – Prezes Zarządu

Wyniki wyszukiwania