Dopuszczenie akcji oraz PDA do obrotu. Wprowadzenie PDA do obrotu oraz wyznaczenie pierwszego dnia notowań. Rejestracja PDA w KDPW

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje o podjęciu, w dniu 20 lipca 2021 roku, przez zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 13,00: (i) 17.398.198 serii A i (ii) 7.500.000 serii B oraz (iii) 7.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki („PDA”).

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii A i B następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii B.
Zarząd Spółki informuje również o podjęciu przez zarząd GPW uchwały z dnia 21 lipca 2021 r. o wprowadzeniu PDA do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 23 lipca 2021 r., pod warunkiem rejestracji PDA najpóźniej w dniu 23 lipca 2021 r. przez KDPW w depozycie papierów wartościowych i oznaczenia ich kodem „PLCVTNH00057”. Zarząd GPW postanowił notować PDA w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „CAVATINA-PDA” i oznaczeniem „CAVA”.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o komunikacie KDPW zgodnie z którym PDA zostaną zarejestrowane w KDPW z dniem 22 lipca 2021 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

§ 17 ust. 1 pkt 2) i pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisał:

Rafał Malarz – Prezes Zarządu

Wyniki wyszukiwania