Strategia

Kluczowym celem strategicznym Grupy Cavatina Holding jest osiągnięcie do końca 2025 roku 1 mln m2 GLA portfela, rozumianego jako suma inwestycji zakończonych, w tym sprzedanych, trwających oraz planowanych z zabezpieczonym gruntem i rozpoczętym procesem projektowania.
Grupa planuje kontynuować prowadzenie działalności w najlepszych lokalizacjach większości największych miast w Polsce.
Jednocześnie Grupa Cavatina Holding chce osiągnąć zdolność do wypłacania wysokiej i regularnej dywidendy.

Aby osiągnąć założone cele strategiczne Grupa określiła osiem kluczowych działań operacyjnych:

(tj. od 20 tys. do 100 tys. mkw. GLA), w tym także wkomponowanych w inwestycje wielofunkcyjne, wyróżniających się unikalną architekturą, ponadprzeciętną jakością i designem, zlokalizowanych w dużych aglomeracjach miejskich, zapewniających najwyższe marże dzięki korzyściom skali oraz atrakcyjne wyceny przy sprzedaży projektu.

M. in. poprzez:

 1. wysoką selektywność w procesie wyboru lokalizacji;
 2. systematyczną analizę trendów na rynku budownictwa biurowego, w szczególności w zakresie technologii wykonania, architektury, wzornictwa oraz oczekiwań związanych z proekologicznością obiektów. Projektując budynki Grupa w szczególności skupia się na takich aspektach jak energooszczędność, udział powierzchni biologicznie czynnych, retencja wody, rozwiązania w zakresie tzw. budynków inteligentnych;
 3. optymalizację skali każdego z projektów w celu zapewnienia jak najlepszych parametrów w zakresie technicznym, operacyjnym i finansowym, przekładających się z jednej strony na możliwość oferowania przyszłym najemcom konkurencyjnych stawek czynszu, z drugiej na maksymalizowanie wartości nieruchomości;
 4. zapewnianie najwyższej jakości wykonania realizowanych projektów, zarówno w aspektach technologicznych i technicznych, jak i estetycznych;
 5. ponadprzeciętne w skali rynku zaangażowanie w procesy aranżacji i wykańczania wnętrz na zlecenie konkretnych przyszłych najemców – każdemu przyszłemu najemcy Grupa oferuje pewien zakres wykończenia „pod klucz”
 6. podnoszenie kwalifikacji merytorycznych oraz relacyjnych pracowników Grupy odpowiadających za współpracę z najemcami.

Rozwój i utrwalanie kompetencji własnego zespołu ekspertów, pozwalających na samodzielną obsługę całego procesu inwestycyjnego, w szczególności w obszarach: projektowania inżynieryjnego i architektonicznego, pełnienia funkcji generalnego wykonawcy, komercjalizacji powierzchni, zarządzania nieruchomościami, przekładające się na maksymalizację całkowitej marży Grupy na każdym z projektów.

w szczególności podwykonawcami i dostawcami materiałów budowlanych, m. in. poprzez:

 1. Dostosowywanie umownych terminów płatności w oparciu o indywidualne ustalenia z poszczególnymi partnerami pozwalające na utrzymanie przez nich odpowiedniego poziomu płynności
 2. W razie potrzeby, po indywidualnych ustaleniach, skracanie umownie ustalonych terminów płatności
 3. w przypadku sprawdzonych podwykonawców nawiązywanie relacji długoterminowych poprzez proponowanie im współpracy na kolejnych projektach realizowanych przez Grupę.

w celu zapewnienia możliwie najbardziej korzystnych parametrów realizacji oraz minimalizacji ryzyk, w aspektach organizacyjnym, czasowym oraz finansowym, w szczególności poprzez:

 1. Kompleksowe analizy chłonności poprzedzające nabycie działek umożliwiające relatywnie precyzyjne określenie możliwej skali inwestycji
 2. Rozbudowane due diligence nabywanych działek mające na celu minimalizacje ryzyk prawnych i biznesowych związanych z realizowanymi inwestycjami
 3. planowanie płatności za nieruchomość gruntową na czas po dacie uzyskania pozwolenia na budowę.

adekwatnych dla zakładanego tempa rozwoju Grupy, umożliwiających uzyskiwanie optymalnych stóp zwrotu przy jednoczesnym bezpieczeństwie finansowym, m. in. poprzez:

 1. przeznaczanie większości wypracowanych zysków na potrzeby finansowania działalności Grupy,
 2. pozyskiwanie nowego kapitału własnego, w szczególności w drodze emisji akcji,
 3. pozyskiwanie finansowania dłużnego na rynku publicznym oraz finansowania dłużnego w formie kredytów, obligacji i pożyczek.

przy zachowaniu założonych minimalnych stóp zwrotu z inwestycji, mające na celu jak najefektywniejszą reinwestycję kapitału w realizację kolejnych projektów

Wyniki wyszukiwania