Centrum wyników

2018 2019 2020
Przychody z najmu i aranżacji 19 175 35 116 59 021
Wynik z najmu i aranżacji
7 452 16 278 32 951
Zysk/strata z nieruchomości inwestycyjnych
220 904 234 276 266 752
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
202 242 210 755 246 504
Zysk (strata) brutto
188 227 198 257 199 777
Zysk (strata) netto
151 406 159 368 145 713
Aktywa razem
1 046 505 1 531 131 1 404 889
Zobowiązania długoterminowe
47 216 669 547 534 674
Zobowiązania krótkoterminowe
195 894 332 014 200 694
Kapitał własny
378 485 529 570 669 521
Zysk (strata) na jedną akcję
0.67 0.7 0.64

Wyniki wyszukiwania