Centrum wyników

2018 2019 2020 2021
Przychody z najmu i aranżacji 19 175 35 116 59 021 40 445
Wynik z najmu i aranżacji
7 452 16 278 32 951 22 244
Zysk/strata z nieruchomości inwestycyjnych
220 904 234 276 266 752 279 505
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
202 242 210 755 246 504 241 995
Zysk (strata) brutto
188 227 198 257 199 777 235 375
Zysk (strata) netto
151 406 159 368 145 713 189 620
Aktywa razem
1 046 505 1 531 131 1 404 889 2 498 169
Zobowiązania długoterminowe
47 216 669 547 534 674 1 075 174
Zobowiązania krótkoterminowe
195 894 332 014 200 694 369 095
Kapitał własny
378 485 529 570 669 521 1 053 900
Zysk (strata) na jedną akcję
0,67 0,7 8,38 9,16

Wyniki wyszukiwania