Centrum wyników

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychody z
najmu i aranżacji
19 175 35 116 59 021 40 445 72 691 94 317
Wynik
z najmu i aranżacji
7 452 16 278 32 951 22 244 27 939 47 742
Zysk/strata z nieruchomości
inwestycyjnych
220 904 234 276 266 752 279 505 133 144 198 363
Zysk
(strata) z działalności operacyjnej
202 242 210 755 246 504 241 995 79 446 142 301
Zysk
(strata) brutto
188 227 198 257 199 777 235 375 34 916 113 559
Zysk
(strata) netto
151 406 159 368 145 713 189 620 27 147 90 501
Aktywa
razem
1 046 505 1 531 131 1 404 889 2 498 169 2 608 242 3 133 927
Zobowiązania
długoterminowe
47 216 669 547 534 674 1 075 174 1 161 310 1 556 684
Zobowiązania
krótkoterminowe
195 894 332 014 200 694 369 095 365 990 405 649
Kapitał
własny
378 485 529 570 669 521 1 053 900 1 081 032 1 171 594
Zysk
(strata) na jedną akcję
0,67 0,7 8,38 9,16 1,07 3,56

Wyniki wyszukiwania