Kalendarium

30.04.2024 - Raport roczny za 2023 r.

28.05.2024 - Raport kwartalny za I kw. 2024 r.

30.09.2024 - Raport półroczny za I pół. 2024 r.

27.11.2024 - Raport kwartalny za III kw. 2024 r.

OKRES ZAMKNIĘTY | INSIDERZY

Zgodnie z art. 11 ust. 19 rozporządzenia MAR, osoba pełniąca obowiązki zarządcze nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych – przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed publikacją raportów okresowych.

W 2024 r. przewidziane są następujące okresy zamknięte obowiązujące w związku z publikacją raportów okresowych:

  • 31.03.2024 – 30.04.2024 – publikacja raportu rocznego za 2023 rok
  • 28.04.2024 – 28.05.2024 – publikacja raportu za I kwartał 2024 roku
  • 31.08.2024 – 30.09.2024 – publikacja raportu za I półrocze 2024 roku
  • 28.10.2024 – 27.11.2024 – publikacja raportu za III kwartał 2024 roku

Wyniki wyszukiwania