Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów na WZ Udział głosów na WZ
Cavatina Group S.A. z osobami działającymi w porozumieniu** 17.698.437 69,61% 17.698.437 69,61%
Nationale-Nederlanden OFE 2.000.000 7,87% 2.000.000 7,87%
VALUE FIZ 1.500.000 5,90% 1.500.000 5,90%
Pozostali 4.227.597 16,62% 4.227.597 16,62%
Razem 25.426.034 100% 25.426.034 100%

* Cavatina Group S.A. bezpośrednio – 17.398.198 akcji – 68,43% kapitału i głosów.
** stan posiadania akcji przez M. Dziuda jako podmiotu dominującego nad Cavatina Sp. z o.o. i Cavatina Group S.A. prezentowany wraz ze stanem posiadania akcji Spółki Cavatina Holding S.A. przez osoby objęte domniemaniem, o którym mowa w art. 87 ust. 4 pkt. 1) Ustawy o Ofercie.

Wyniki wyszukiwania