Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

Zarząd CAVATINA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent) podaje do wiadomości daty przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w roku 2021:

  • jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2020 w dniu 31.05.2021 r.
  • skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Emitenta za rok 2020 w dniu 31.05.2021r.
  • jednostkowy raport półroczny Emitenta za pierwsze półrocze 2021 r. w dniu 30.09.2021 r.
  • skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2021 r. w dniu 30.09.2021 r.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z pkt 18 WEO publikacja przez Emitenta sprawozdań finansowych poręczyciela (tj. Cavatina sp. z o.o.) nastąpi w następujących datach:

  • jednostkowy raport roczny Cavatina sp. z o.o. za rok 2020 w dniu 31.05.2021 r.
  • skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Cavatina sp. z o.o. za rok 2020 w dniu 31.05.2021r.
  • jednostkowy raport półroczny Cavatina sp. z o.o. za pierwsze półrocze 2021 r. w dniu 30.09.2021r.
  • skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej Cavatina sp. z o.o. za pierwsze półrocze 2021 r. w dniu 30.09.2021 r.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta oświadcza, iż zgodnie z § 11 ust. 3 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”, Emitent nie będzie publikować odrębnego jednostkowego raportu półrocznego Emitenta, natomiast skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2021 roku Grupy Kapitałowej Emitenta będzie zawierał informacje dotyczące Emitenta, określone w § 12 ust. 1 pkt 1), 2), 2a) i 2b) oraz § 12 ust. 2 ww. regulaminu.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”

Osoba reprezentująca podmiot:

Daniel Draga
Wiceprezes Zarządu

Wyniki wyszukiwania