Skonsolidowany raport roczny Cavatina Holding S.A. za 2020 rok

Zarząd CAVATINA HOLDING S.A. (dalej „EMITENT”) przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 rok.

Załączniki:

  1. Pismo Zarządu Cavatina Holding S.A.;
  2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku;
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Cavatina Holding S.A. oraz Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku
  4. Oświadczenie Zarządu Cavatina Holding S.A. do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.
  5. Oświadczenie Zarządu Cavatina Holding S.A w przedmiocie podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Cavatina Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.
  6. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.

Podstawa prawna

§ 11 ust. 1 pkt 2 i § 15 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.

Załączniki do raportu:

Osoby reprezentujące podmiot:

Rafał Malarz
Prezes Zarządu

Wyniki wyszukiwania