Zmiana dat przekazania raportów okresowych za 2020 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 28 stycznia 2021 r., Zarząd CAVATINA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent) informuje o zmianie terminów przekazania raportów rocznych za 2020 r., a mianowicie:

  • jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2020 zostanie przekazany w dniu 21.05.2021 r.
  • skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Emitenta za rok 2020 zostanie przekazany w dniu 21.05.2021 r.

Pozostałe terminy przekazania raportów okresowych pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”

Osoba reprezentująca podmiot:

Rafał Malarz – Prezes Zarządu

Wyniki wyszukiwania