Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej

Zarząd CAVATINA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent) informuje, że w dniu 19 marca 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cavatina Holding S.A. podjęło uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Emitenta, a mianowicie:

 • uchwałę nr 10 w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Pana Sebastiana Kulejewskiego i Pana Piotra Jasińskiego ze składu Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień podjęcia niniejszej uchwały.
 • uchwałę nr 11 w sprawie powołania Pana Michała Dziudę i Panią Annę Duszańską do składu Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień podjęcia niniejszej uchwały.

Aktualny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

 1. Michał Dziuda przewodniczący Rady Nadzorczej członek Rady Nadzorczej
 2. Anna Duszańska członek Rady Nadzorczej
 3. Filip Dziuda członek Rady Nadzorczej
 4. Paulina Dziuda członek Rady Nadzorczej
 5. Agnieszka Wiśniewska członek Rady Nadzorczej

Zgodnie z § 10 pkt. 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dla osób powołanych w skład Rady Nadzorczej przedstawiamy nw. zakres informacji:

Michał Dziuda Przewodniczący Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji 22 lipca 2023 r.

Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał jako: założyciel spółki Murapol S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej oraz jako jej wieloletni prezes zarządu (2007-2014), wcześniej członek zarządu (2001-2007), a następnie przewodniczący rady nadzorczej.

Ponadto sprawował funkcję prezesa zarządu w następujących podmiotach: w latach 2008-2009 w Murapol Pro sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej; w latach 2008-2012 w Pro Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej; w latach 2008-2012 w Murapol Nord sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej; w latach 2009-2012 w Murapol Partner S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, w latach 2009-2012 w Medux sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (w tym okresie również jako wspólnik).

Michał Dziuda jest również założycielem Grupy Cavatina, którą tworzył, pełniąc do końca roku 2020 funkcję prezesa Zarządu i zarządów Spółek Zależnych.

W latach 2010-2021 Michał Dziuda pełnił funkcję prezesa zarządu i dalej pozostaje wspólnikiem spółki Midvest sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Bielsko-Białej. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsko-Białej z dnia 25 lutego 2021 r. otwarto likwidację ww. spółki w związku z podjęciem uchwały w przedmiocie jej rozwiązania.

Ponadto, w latach 2015-2018 pełnił funkcję w radzie nadzorczej spółki Murapol Asset Management S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, wobec której postanowieniem z dnia 3 września 2020 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej otworzył likwidację. Powodem otwarcia likwidacji było podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania podmiotu.

Wykaz spółek, w których pełnił funkcja członka organów zarządczych lub nadzorczych albo był wspólnikiem.

Imię i nazwisko

Podmiot

Pełniona funkcja

Czy funkcja jest nadal pełniona.

Michał Dziuda

Cavatina Group S.A.

członek rady nadzorczej

tak

Cavatina sp. z o.o.

wspólnik/prezes zarządu

tak/tak

Midvest sp. z o.o. w likwidacji

wspólnik/prezes zarządu

tak/nie

Midvest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spk.k.

wspólnik

nie

Michał Dziuda MIDPRO

jednoosobowa działalność gospodarcza

tak
Cavatina Office sp. z o.o.

prezes zarządu

nie

Midvest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością II spk.k.

wspólnik

nie

Murapol S.A.

przewodniczący rady nadzorczej

nie
Partner S.A.

członek rady nadzorczej

nie

Locomotive Managment ltd., Nikozja, Cypr

członek zarządu

nie

Stelmondo Management ltd., Larnaka, Cypr

członek zarządu

nie

Murapol Real Estate S.A.

członek rady nadzorczej

nie

Michał Dziuda:

 •  w ostatnich 5 latach nie był skazany żadnym prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego;
 • w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;
 • w podmiotach, w których pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, za wyjątkiem MIDVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Od dnia 10.09.2010 roku Michał Dziuda pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W dniu 25.02.2021 roku Sąd wydał postanowienie o otwarciu likwidacji spółki MIDVEST Sp. z o.o. Powodem otwarcia likwidacji jest rozwiązanie spółki;
 • nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem spółki kapitałowej lub członkiem jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
 • nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Anna Duszańska, Członek Rady Nadzorczej Emitenta, termin upływu kadencji 22 lipca 2023 r.

Opis kwalifikacji i doświadczenia:

W 1999 r. uzyskała tytuł magistra ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym na kierunku rachunkowość. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta (od 2006 r.) oraz certyfikaty, takie jak ACCA.

Swoją karierę zawodową rozpoczęła: w 1999 r. jako asystent biegłego rewidenta w Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Rojek sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, gdzie pracowała do 2004 r. Następnie, w latach 2004-2015 zajmowała stanowisko Executive Director Assurance w Ernst&Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie. Aktualnie, od roku 2015, jest Dyrektorem Biura Rachunkowości i Podatków w PKP CARGO S.A.

Wykaz spółek, w których pełniła funkcję członka organów zarządczych lub nadzorczych albo była wspólnikiem:

Imię i nazwisko

Podmiot

Pełniona funkcja

Czy funkcja jest nadal pełniona.

Anna Duszańska

PKP CARGO Terminale sp. z o.o.

członek rady nadzorczej

tak

PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze sp. z o.o.

członek rady nadzorczej

nie

PKP CARGO Connect sp. z o.o.

członek rady nadzorczej

tak

Transgaz S.A.

członek rady nadzorczej

nie

Anna Duszańska:

 • w ostatnich 5 latach nie byał skazana żadnym prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego;
 • w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;
 • w podmiotach, w których pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji;
 • nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem spółki kapitałowej lub członkiem jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
 • nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt. 9) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Podpisał:

Rafał Malarz
Prezes Zarządu

Zapraszamy do fascynującego świata gier online, gdzie możesz odkryć niezwykłe możliwości w Kasynie 888starz. To miejsce, w którym doskonała zabawa i szansa na duże wygrane spotykają się w harmonii. Aby poznać więcej szczegółów, zapraszamy na stronę. Odkryj niesamowite możliwości rozrywki online w kasynie SlotticA podczas czytania fascynujących historii o Michał Dziudzie Cavatina. Kliknij tutaj, aby zanurzyć się w świat emocji i skorzystać z unikalnej oferty dostępnej na stronie SlotticA.

Wyniki wyszukiwania