Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii C. Ustalenie daty pierwszego notowania akcji serii C po asymilacji.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wydaniu w dniu 20 maja 2022 r. Uchwały Nr 465/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A („GPW”) w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki („Uchwała”).

Na mocy Uchwały Zarząd GPW stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 527.836 (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki CAVATINA HOLDING S.A., o wartości nominalnej 13,00 zł (trzynaście złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLCVTNH00073” („Akcje”).

Zgodnie z Uchwałą, na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić Akcje z dniem 26 maja 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 26 maja 2022 r. asymilacji tych Akcji z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLCVTNH00040” („Warunek”).

O spełnieniu się Warunku Zarząd poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 17 ust. 1) pkt 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wyniki wyszukiwania