Informacja dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą Krakowie („Spółka”), w związku z treścią postanowień polityki dywidendy przedstawionej w prospekcie emisyjnym Spółki sporządzonym w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki, informuje, że podjął decyzję o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia całości zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 na kapitał zapasowy.

Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy Spółki uzasadnione jest w szczególności potrzebami finansowymi grupy kapitałowej Spółki związanymi z prowadzonymi przez grupę inwestycjami.

Tym samym Zarząd informuje, że nie będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021.

Wyniki wyszukiwania