Informacja o powołaniu Członków Zarządu Cavatina Holding S.A.

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 19 lipca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w przedmiocie powołania do składu Zarządu, na nową, wspólną, 5-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 19 lipca 2022 r. następujących osób:
1) Pana Rafała Malarza, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu;
2) Pana Daniela Dragę, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu;
3) Pana Szymona Będkowskiego, powierzając mu funkcję Członka Zarządu.
Z uwagi na powołanie do składu Zarządu nowej kadencji osób dotychczas pełniących funkcję w Zarządzie, Spółka wskazuje, że życiorysy ww. osób, prezentujące posiadane przez nich wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://ir.cavatina.pl/o-nas/wladze/.

Zgodnie z oświadczeniami przekazanymi przez wyżej wymienione osoby, nie prowadzą one w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Zgodnie z oświadczeniami nowo powołanych Członków Zarządu, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wyniki wyszukiwania