Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cavatina Holding S.A. w dniu 28 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą Krakowie „Spółka”, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 r. „ZWZ” wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że podczas obrad ZWZ nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu obrad, ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie było projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8_ i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załącznik:

Wyniki wyszukiwania