Informacja o wysokości Wskaźnika Zadłużenia Netto na dzień 31 grudnia 2021 roku, stanowiąca uzupełnienie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania.

Treść raportu:
Wypełniając postanowienia pkt. 15 Warunków Emisji Obligacji serii P2022A Cavatina Holding S.A., Zarząd Spółki Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie _”Spółka”_ przekazuje w załączeniu uzupełnienie skonsolidowanego raportu okresowego sporządzonego za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, o kalkulację wysokości Wskaźnika Zadłużenia Netto na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że poza ww. uzupełnieniem pozostałe składniki skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2021 pozostają bez zmian.

Wyniki wyszukiwania