Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cavatina Holding S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą Krakowie „Spółka”, niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2022 r., na godzinę 11:00 w Bielsku-Białej, w budynku Cavatina Hall położonym przy ul. Dworkowej 2, 43-300 Bielsko-Biała, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wyniki wyszukiwania