Nabycie nieruchomości we Wrocławiu

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 10.08.2021 roku Spółka oraz spółka zależna od Spółki – CAVATINA SPV 15 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Kupująca, zawarła z Invest City sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako Sprzedającym umowę sprzedaży nieruchomości, której przedmiotem jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawo własności usytuowanych na niej budynków, budowli i urządzeń, stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Generała Władysława Sikorskiego („Nieruchomość”) („Umowa”). Umowa została zawarta w wykonaniu umowy przedwstępnej zawartej w dniu 20.03.2019 roku (umowa przedwstępna, w tym obowiązek zawarcia Umowy, została opisana w prospekcie sporządzonym w związku z ofertą publiczną akcji serii B Spółki).

Zgodnie z Umową łączna cena za Nieruchomość wynosi 95.000.000,00 złotych netto i zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki („Cena”).

Wydanie Nieruchomości nastąpiło po zawarciu Umowy. Sprzedawca będzie odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne Nieruchomości na zasadach określonych w artykułach 556 – 576 kodeksu cywilnego (Rękojmia). Łączna odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu Rękojmi jest ograniczona do maksymalnej kwoty Ceny i nie obejmuje utraconych korzyści Kupującego.

Zakup Nieruchomości stanowi realizację celu emisyjnego Spółki wskazanego w prospekcie sporządzonym w związku z ofertą publiczną akcji serii B Spółki. Na Nieruchomości realizowana będzie inwestycja polegające na budowie dwóch budynków biurowo-usługowych – Quorum A i Quorum B – o łącznej powierzchni ok. 69 tys. m2 GLA.

Wyniki wyszukiwania