Oświadczenie KDPW w przedmiocie rejestracji PDA oraz akcji

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 20 lipca 2021 r. otrzymał oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 20 lipca 2021 r. o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych: (i) 7.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 13 zł każda („PDA”) oraz nadaniu im kodu ISIN PLCVTNH00057 pod warunkiem wprowadzenia PDA do obrotu na rynku regulowanym oraz (ii) 17.398.198 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 13 zł każda („Akcje”) oraz nadaniu im kodu ISIN PLCVTNH00040, pod warunkiem wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Zgodnie z oświadczeniami, zarejestrowanie PDA i Akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzenia PDA i Akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Podstawa prawna:

§ 17 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisał:

Rafał Malarz – Prezes Zarządu

Wyniki wyszukiwania