Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii P2022A

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 21/2021 z dnia 21 września 2021 r., informuje, że w dniu 10 lutego 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o emisji, w ramach ustanowionego w Spółce programu emisji obligacji („Program”), do 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) zabezpieczonych, oprocentowanych, obligacji zwykłych na okaziciela serii P2022A o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej do 50.000.000 PLN (pięćdziesięciu milion w złotych), z terminem ich wykupu wynoszącym 3 (trzy) lata i 6 (sześć) miesięcy od dnia ich emisji („Obligacje”).

Cena emisyjna 1 (jednej) Obligacji została ustalona na kwotę 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych).

Szczegółowe świadczenia wynikające z Obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z Obligacjami prawa i obowiązki Spółki i obligatariuszy zostały określone w:

  • Podstawowych Warunkach Emisji Obligacji stanowiących załącznik do sporządzonego przez Spółkę w związku z ustanowieniem i realizacją Programu, w tym w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie
    Obligacji do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym lub równoległym) dla dłużnych papier w wartościowych – Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papier w Wartościowych w Warszawie S.A., prospektu podstawowego („Prospekt”), który to Prospekt został opublikowany w formie elektronicznej i dostępny jest na stronie internetowej Spółki (www.ir.cavatina.pl/obligacje/program-publicznej-emisji-obligacji);
  • Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji Serii P2022A, które zostały opublikowane w formie elektronicznej i dostępne są na stronie internetowej Spółki (www.ir.cavatina.pl/obligacje/program-publicznej-emisji-obligacji). Podstawowe Warunki Emisji Obligacji wraz z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji Serii P2022A stanowią warunki emisji Obligacji w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Obligacje będą emitowane w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papier w wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, na podstawie Prospektu.

Prospekt, po jego zatwierdzeniu w dniu 10 stycznia 2022 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i Obligacjach, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym dla dłużnych papier w wartościowych – Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papier w Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.ir.cavatina.pl/obligacje/program-publicznej-emisji-obligacji). Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie można rozumieć jako poparcia dla papier w wartościowych oferowanych w ofercie lub objętych dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym. Wszystkie szacunki, opinie i prognozy zawarte w materiale są aktualne na dzień jego sporządzenia, a zaprezentowane przyszłe wyniki Spółki mogą nie być zgodne z przedstawionymi prognozami. Informacje zawarte w materiałach są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej i mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być także niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących Spółki. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego raportu bieżącego.

Wyniki wyszukiwania