Podsumowanie emisji obligacji serii P2022A

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treśc raportu:

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 21/2022 z dnia 4 marca 2022 r., niniejszym  informuje, że w dniu 8 marca 2022 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 40.695 (czterdzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) emitowanych przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii P2022A o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 40.695.000 PLN (czterdzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), dla których został nadany kod ISIN PLCVTNH00081 („Obligacje”). Tym samym, w dniu 08 marca 2022 r. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji:

 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się w dniu 14 lutego 2022 r. i zakończyła się w dniu 25 lutego 2022 r.;
 2. Data przydziału Obligacji: Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta w dniu 03 marca 2022 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 08 marca 2022 r.;
 3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: W ramach oferty Emitent oferował do 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 50.000.000 PLN (pięćdziesięciu milionów złotych);
 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono zapisy: Nie dotyczy;
 5. Liczba Obligacji, na które złożono zapis: W ramach oferty złożono zapisy obejmujące łącznie 695 (czterdzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 40.695.000 PLN (czterdzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
 6. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W wyniku Oferty przydzielonych zostało 695 (czterdzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 40.695.000 PLN (czterdzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
 7. Wartość nominalna Obligacji, cena po jakiej Obligacje były nabywane oraz sposób opłacenia objętych Obligacji: Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych), a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 40.695.000 PLN (czterdzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
  Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych).
  Obligacje zostały opłacone poprzez zapłatę ich ceny emisyjnej. Transakcja objęcia Obligacji została przeprowadzona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., na podstawie zgodnych instrukcji rozliczeniowych;
 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: Emitent nie jest w stanie określić liczby osób, które złożyły zapisy na Obligacje. Na Obligacje złożono 613 (sześćset trzynaście) zapisów;
 9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: Obligacje zostały przydzielone wszystkim osobom, które złożyły zapis na Obligacje;
 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Obligacji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Obligacje nie zostały objęte przez subemitenta;
 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty Obligacji (rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ich ceny emisyjnej) wyniosła 40.695.000 PLN (czterdzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Obligacje były obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
 12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji: Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na 1.500.000 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych). Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach programu emisji obligacji oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach tego programu informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach programu.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 16 oraz § 17 pkt 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wyniki wyszukiwania