Podsumowanie emisji obligacji serii P2022D

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 52/2022 z dnia 14 listopada 2022 r., niniejszym informuje, że w dniu 17 listopada 2022 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 16.738 (szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści osiem) emitowanych przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii P2022D o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 16.738.000 PLN (szesnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych), dla których został nadany kod ISIN PLCVTNH00115 („Obligacje”). Tym samym, w dniu 17 listopada 2022 r. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji:
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się w dniu 24 października 2022 r. i zakończyła się w dniu 08 listopada 2022 r.;
2. Data przydziału Obligacji: Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta w dniu 14 listopada 2022 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 17 listopada 2022 r.;
3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: W ramach oferty Emitent oferował do 20.000 (dwudziestu tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 20.000.000 PLN (dwudziestu milionów złotych);
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono zapisy: Nie dotyczy – liczba przydzielonych Obligacji była równa liczbie Obligacji, na które złożono zapisy;
5. Liczba Obligacji, na które złożono zapis: W ramach oferty złożono zapisy obejmujące łącznie 16.738 (szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści osiem) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 16.738.000 PLN (szesnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych);
6. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W wyniku Oferty przydzielonych zostało 16.738 (szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści osiem) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 16.738.000 PLN (szesnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych);
7. Wartość nominalna Obligacji, cena po jakiej Obligacje były nabywane oraz sposób opłacenia objętych Obligacji: Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych), a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 16.738.000 PLN (szesnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych).
Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych).
Obligacje zostały opłacone poprzez zapłatę ich ceny emisyjnej. Transakcja objęcia Obligacji została przeprowadzona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., na podstawie zgodnych instrukcji rozliczeniowych;
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: Zapisy na Obligacje złożyło 240 osób;
9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: Obligacje zostały przydzielone 240 osobom;
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Obligacji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Obligacje nie zostały objęte przez subemitenta;
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty Obligacji (rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ich ceny emisyjnej) wyniosła 16.738.000 PLN (szesnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych). Obligacje były obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne;
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji: Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na 502.140 PLN (pięćset dwa tysiące sto czterdzieści złotych). Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach programu emisji obligacji oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach tego programu informację o łącznym koszcie przeprowadzenia ofert Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach programu.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 16 oraz § 17 pkt 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wyniki wyszukiwania