Podsumowanie oferty publicznej akcji Spółki

Zarząd spółki Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie „Spółka” informuje, że dokonał przydziału 7.500.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii B „Akcje Oferowane”, które zostały zaoferowane w ramach subskrypcji otwartej, w drodze oferty publicznej, w oparciu o prospekt zatwierdzony w dniu 30 czerwca 2021 r. „Oferta”.

Spółka przekazuje informacje na temat zakończenia Oferty:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia Oferty:
– rozpoczęcie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów detalicznych TD: 5 lipca 2021 r.
– rozpoczęcie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych TII: 9 lipca 2021 r.
Data zakończenia Oferty:
– zakończenia przyjmowania zapisów w TD: 8 lipca 2021 r.
– zakończenia przyjmowania zapisów w TII: 13 lipca 2021 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych akcji:
Przydział Akcji nastąpił w dniu 15 lipca 2021 r.

3. Liczba papierów wartościowych akcji objętych subskrypcją:
Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcja: 7.500.000 Akcji Oferowanych.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Akcje Oferowane oferowane były w dwóch transzach:
i transzy inwestorów detalicznych;
ii transzy inwestorów instytucjonalnych. Redukcja objęła wyłącznie zapisy na Akcje Oferowane oferowane w transzy inwestorów detalicznych. Średnia stopa redukcji zapisów w tej transzy wyniosła 37,2%.

5. Liczba papierów wartościowych _akcji_, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
Łączna liczba zapisów na Akcje Oferowane oferowane inwestorom detalicznym wyniosła 1.796, a łączny wolumen 1.444.866. Zgodnie z zaproszeniami do złożenia zapisów, które zostały skierowane do inwestorów instytucjonalnych po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, inwestorzy instytucjonalni złożyli zapisy łącznie na 6.592.560 Akcji Oferowanych.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Liczba Akcji Oferowanych przydzielona w ramach Oferty inwestorom detalicznym wyniosła 907.440 sztuki.
Liczba Akcji Oferowanych przydzielona w ramach Oferty inwestorom instytucjonalnym wyniosła 6.592.560 sztuk

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane _obejmowane_:
Akcje zostały objęte po cenie, która wynosiła 25 zł za jedną akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
W transzy inwestorów detalicznych zapisy na Akcje Oferowane złożyło 1 605 inwestorów.
W transzy inwestorów instytucjonalnych zapisy na Akcje Oferowane złożyło 28 inwestorów.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
W transzy inwestorów detalicznych w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono Akcje Oferowane 1 605 inwestorom.
W transzy inwestorów instytucjonalnych w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono Akcje Oferowane 28 inwestorom.

10. Nazwa firma subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego _cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonywaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta_:
Oferta nie była objęta subemisją. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji:
Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 187.500.000 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów Oferty, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów oferty na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, oraz metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych Spółki i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

13. Średni koszt przeprowadzenia Oferty przypadający na jedną Akcję Oferowaną:
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu Oferty. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje Oferowane zostały objęte za wkłady pieniężne.Podstawa prawna szczegółowa: § 16 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Wyniki wyszukiwania