Rejestracja akcji serii B Emitenta w KDPW – wydanie komunikatu przez KDPW

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wydaniu przez Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) komunikatu informującego o tym, że w dniu 11 sierpnia 2021 r. nastąpi rejestracja w KDPW 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki („Akcje”) oznaczonych kodem ISIN „PLCVTNH00040”, zgodnie z oświadczeniem KDPW nr 998/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r.

Tym samym w dniu 11 sierpnia 2021 r. spełni się warunek wprowadzenia do obrotu Akcji, o którym mowa w uchwale Nr 789/2021 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowa podstawa prawna:

  • 17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Wyniki wyszukiwania