Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku:

1. Raporty roczne za 2022 rok:
– Jednostkowy raport roczny Emitenta – 31 marca 2023 roku (piątek).
– Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Emitenta – 31 marca 2023 roku (piątek).

2. Skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej Emitenta:
– za I półrocze 2023 roku – 28 września 2023 roku (czwartek).

3. Skonsolidowane raporty kwartalne grupy kapitałowej Emitenta:
– za I kwartał 2023 roku – 29 maja 2023 roku (poniedziałek).
– za III kwartał 2023 roku – 27 listopada 2023 roku (poniedziałek).

Informacje o ewentualnych zmianach wyżej wskazanych terminów będą przekazywane w formie raportów bieżących.

Stosownie do § 62 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz.757).

Wyniki wyszukiwania