Ustanowienie przez Emitenta programu emisji obligacji

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CAVATINA HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) niniejszym informuje o ustanowieniu przez Emitenta programu emisji obligacji do kwoty 200.000.000 PLN wyemitowanych oraz niewykupionych obligacji organizowanego przez Santander Bank Polska S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Program”) oraz zawarciu umowy programowej w dniu 23 grudnia 2021 r.

W ramach Programu spółka może emitować zabezpieczone obligacje na okaziciela, nieposiadające formy dokumentu („Obligacje”). Obligacje każdej serii będą zabezpieczone poręczeniem ustanowionym przez Cavatina sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Poręczyciel”) na rzecz administratora zabezpieczeń oraz złożonym przez Poręczyciela oświadczeniem o poddaniu się egzekucji.

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej niewymagającej sporządzenia prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ani memorandum informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.

W dniu emisji Obligacje będą (i) rejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) lub (ii) zapisywane w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) i następnie rejestrowane w KDPW zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie.

Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie.

Wyniki wyszukiwania