Warunkowa rejestracja obligacji serii P2022A w KDPW oraz warunkowe dopuszczenie obligacji serii P2022A do obrotu na rynku regulowanym

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 12/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. oraz raportu bieżącego Spółki nr 20/2022 z dnia 03 marca 2022 r., niniejszym  informuje, że w dniu 28 lutego 2022 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych do 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) emitowanych przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii P2022A o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej do 50.000.000 PLN (pięćdziesięciu milionów złotych), dla których został nadany kod ISIN PLCVTNH00081 („Obligacje”). Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod warunkiem ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

Jednocześnie, Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 04 marca 2022 r. GPW podjęła uchwałę o dopuszczeniu do 40.695 (czterdziestu tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu pięciu) Obligacji łącznej wartości nominalnej do 40.695.000 PLN (czterdzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW – z dniem rejestracji Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

Spółka przewiduje, że rejestracja Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w dniu 08 marca 2022 r.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 17 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wyniki wyszukiwania