Warunkowe dopuszczenie obligacji serii P2022C do obrotu na rynku regulowanym

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 37/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. oraz raportu bieżącego Spółki nr 40/2022 z dnia 15 lipca 2022 r., niniejszym informuje, że w dniu 18 lipca 2022 r. GPW podjęła uchwałę o dopuszczeniu do 20.000 (dwudziestu tysięcy) emitowanych przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii P2022C o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej do 20.000.000 PLN (dwudziestu milionów złotych), dla których został nadany kod ISIN PLCVTNH00107 („Obligacje”) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW z dniem rejestracji Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).

Spółka przewiduje, że rejestracja Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w dniu 20 lipca 2022 r.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 17 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wyniki wyszukiwania