Warunkowy przydział obligacji serii P2022A

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 12/2022 z dnia 10 lutego 2022 r., informuje, że w dniu 03 marca 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o warunkowym przydziale 40.695 (czterdziestu tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu pięciu) zabezpieczonych, oprocentowanych, obligacji zwykłych na okaziciela serii P2022A o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 40.695.000 PLN (czterdzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) („Obligacje”). Warunkowy przydział Obligacji został przez Zarząd Spółki dokonany zgodnie z listą wstępnej alokacji ustaloną przez Michael / Ström / Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, który w odniesieniu do Obligacji pełni funkcję m.in. organizatora emisji i oferującego.

Przydział Obligacji przez Zarząd Spółki nastąpił pod warunkiem zawieszającym zarejestrowania przydzielonych Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Ostateczna liczba Obligacji przydzielonych Inwestorom będzie wynikać z zarejestrowania Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., na podstawie stosownych instrukcji rozrachunku.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu oferty Obligacji zostaną przez Spółkę podane do publicznej wiadomości odrębnym raportem bieżącym.

Wyniki wyszukiwania