Warunkowy przydział obligacji serii P2022C

Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 37/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r., informuje, że w dniu 15 lipca 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o warunkowym przydziale 20.000 (dwudziestu tysięcy) zabezpieczonych, oprocentowanych, obligacji zwykłych na okaziciela serii P2022C o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 20.000.000 PLN (dwadzieścia milionów złotych) („Obligacje”).
Warunkowy przydział Obligacji został przez Zarząd Spółki dokonany zgodnie z listą wstępnej alokacji ustaloną przez Michael / Ström / Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, który w odniesieniu do Obligacji pełni funkcję m.in. organizatora emisji i oferującego.

Łączna liczba Obligacji, na które złożono zapisy wyniosła 25.853, a zatem średnia stopa redukcji wyniosła 22,64%.

Przydział Obligacji przez Zarząd Spółki nastąpił pod warunkiem zawieszającym zarejestrowania przydzielonych Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Ostateczna liczba Obligacji przydzielonych Inwestorom będzie wynikać z zarejestrowania Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., na podstawie stosownych instrukcji rozrachunku.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu oferty Obligacji zostaną przez Spółkę podane do publicznej wiadomości odrębnym raportem bieżącym.

Wyniki wyszukiwania